Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy / Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

 

Kierownik

mgr Anna Węglińska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Ewa Marciniak

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

 

 

Kontakt

Kontakt

O NAS

ZPO i ZOL są to dwa połączone ze sobą zakłady tj.: Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy (ZPO) istniejący od 2002 roku oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL), który powstał w 2004 roku, dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Mamy też możliwość przyjęcia pacjenta za pełną odpłatnością czyli 300,00 zł za dzień pobytu (cena nie obejmuje kosztu leków i pieluchomajtek, które pacjent/rodzina pacjenta zapewnia we własnym zakresie). Pacjentami zajmuje się wykwalifikowany zespół, który posługuje się nowoczesnym sprzętem do pielęgnacji i rehabilitacji osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. W pełnej ciepła atmosferze, życzliwych profesjonalistów, w malowniczo położonym zakładzie, oddychając czystym mazurskim powietrzem, znoszenie choroby i jej skutków nie musi być dotkliwe.


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Stały postęp nowoczesnej medycyny ratunkowej i wzrost poziomu wiedzy na temat cywilizacyjnych schorzeń neurologicznych, starzenie się społeczeństwa powoduje, że osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnego życia, w stanie wegetatywnym, wymagających profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, stale przybywa.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy sprawuje opiekę nad osobami wymagającymi przewlekłej wentylacji mechanicznej, z niewydolnością oddechową, wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej za pomocą respiratora. Zadaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych i osób, które przebyły leczenie szpitalne. Osoby te mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, ale nadal wymagają profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i kontynuacji leczenia oraz rehabilitacji

Działania podejmowane w ZPO zakładzie mają na celu przygotowanie rekonwalescenta - pacjenta i jego rodziny, po ciężkiej ograniczającej jego sprawność chorobie do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych. Mają również na celu zapobiec powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia. W zakładzie wdrożony jest program profilaktyki i leczenia odleżyn, groźnego powikłania zdarzającego się pacjentom obłożnie chorym.

 

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY
W skład zespołu terapeutycznego wchodzi lekarz, pielęgniarki, opiekunki medyczne, fizykoterapeuci, opiekunki medyczne, terapeuta zajęciowy, psycholog, logopeda, dietetyk w zależności od potrzeby. Pielęgniarska kadra jest doskonale przygotowana do opieki nad pacjentami przewlekle chorymi. Większość ma ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie opieki długoterminowej oraz specjalizacje z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, geriatrii oraz liczne kursy specjalistyczne.


WARUNKI POBYTU

Sale 2 lub 3 osobowe z łazienkami, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Zakład posiada salę rehabilitacyjną i salę dziennego pobytu.

SPOSÓB I TRYB KIEROWANIA
Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego oraz zasady odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. 

 

Komplet formularzy do wypełnienia przez lekarza i pielęgniarkę zajmującą się pacjentem jest do pobrania poniżej.

  1. Podanie o przyjęcie do ZPO / ZOL
  2. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego / Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
  3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  4. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zak. Opiekuńczego / przebywającego w Zak. Opiekuńczym
  5. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL / ZPO
  6. Karta kwalifikacji dorosłych do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego
  7. Karta kwalifikacji do przewlekłej wentylacji w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym