Prawa i obowiązki Pacjenta

 

 

PRAWA PACJENTA

Pacjent ma prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

W sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych, masz prawo do jasnej obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

Twoje prawo zostałoby naruszone jeśli np.:

zgłaszając się telefonicznie do placówki ochrony zdrowia chcąc zapisać się na wizytę do lekarza. Uzyskujesz informację ze zapisać się możesz tylko osobiście.
zgłaszasz się do szpitala ze skierowaniem od lekarza z prywatnej placówki ochrony zdrowia. Na izbie przyjęć odmawiają Ci zakwalifikowania skierowania, bo nie jest wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Informacji o swoim stanie zdrowia.

Możesz zażądać od lekarza, aby udzielił Ci informacji w sposób zrozumiały. Masz prawo pytać i zadawać dodatkowe pytania. Jeżeli nie chcesz być informowany o swojej sytuacji zdrowotnej , masz prawo z tych informacji zrezygnować. Masz prawo upoważnić szpital do poinformowania osób bliskich lub wskazanych instytucji o nagłym pogorszeniu Twojego stanu zdrowia lub o natychmiastowej konieczności przetransportowania do innego świadczeniobiorcy. Pamiętaj ze pacjent może udzielić takiego upoważnienia już w chwili przyjęcia do szpitala lub w trakcie pobytu. Szpital jest zobowiązany wypełnić wolę pacjenta.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

osoba udzielająca Ci świadczeń zdrowotnych odmówiła udzielenia informacji o metodzie leczenia, rokowaniach oraz o innych alternatywnych sposobach leczenia.
pracownicy medycznie nie poinformowali Cię o przewidywanych skutkach zastosowania określonych procesów medycznych.

3. Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z Twoim leczeniem.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

lekarz (pielęgniarka) lub inny pracownik medyczny ujawnił dane dotyczące Twojego leczenia osobie nieupoważnionej przez Ciebie.
lekarz przekazał dokumentację medyczną osobie przez Ciebie nieupoważnionej.

4. Wyrażania zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę należy wyrazić w formie pisemnej. Zabieg lub leczenie mogą być przeprowadzone bez Twojej zgody tylko w sytuacji kiedy znajdujesz się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

pracownik medyczny udzielił Ci świadczenia medycznego np. wykonał zabieg operacyjny bez poinformowania o rodzaju zabiegu , zastosowanej metodzie oraz możliwych powikłaniach.

5. Poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych.

Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

byłeś przyjęty w gabinecie wraz z kilkoma innymi osobami. Każdy pacjent powinien być przyjmowany pojedynczo i mieć możliwość przygotowania się do badań w osobnym (zasłoniętym) miejscu.

6. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych.

Podmioty udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. W przypadku śmierci pacjenta prawo to ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Dokumentacja medyczne jest udostępniana do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz poprzez sporządzenie jej odpłatnych wyciągów, odpisów lub kopii na koszt pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej. Dokumentację możesz uzyskać wnioskując do osoby zarządzającej zakładem opieki zdrowotnej.

Twoje prawo będzie naruszone jeśli np.:

lekarz odmawia Ci wydania kserokopii dokumentacji medycznej twierdząc, że to jego własność.

7. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Pamiętaj, że jako pacjent wymagający całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych masz prawo do kontaktu osobistego , telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Masz prawo do opieki osoby bliskiej.Koszty związane ze sprawowaniem tej opieki nie mogą obciążać zakładu opieki zdrowotnej. Dlatego też za obecność bliskiej musisz ponosić dodatkowe koszty.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

twoje dziecko przebywa na oddziale dziecięcym, a lekarz dyżurny nie chce, abyś z nim przebywał np. w porze nocnej. Jeśli nie ma innych przeszkód (typu epidemiczne lub organizacyjne) powinieneś uzyskać zgodę.
podczas udzielania świadczeń pracownik medyczny komentuje zachowanie, postawę, styl życia w sposób Tobie uwłaczający i poniżający.

8. Opieki duszpasterskiej.

W zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, masz prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Koszty realizacji prawa do opieki duszpasterskiej ponosi zakład opieki zdrowotnej.

 

9. Przechowywania rzeczy wartościowych.

Koszty realizacji tego prawa ponosi zakład opieki zdrowotnej. Zakład ma obowiązek sprawować pieczę nad rzeczami wartościowymi pacjenta.

Twoje prawo zostało naruszone jeśli np.:

Twoje rzeczy zostaną nieprawidłowo przechowywane w wyniku czego dojdzie do ich uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia.

10. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii.

albo orzeczenia lekarza

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw wnosi sie do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta w terminie 30 dni od wydania opinii lub orzeczenia.

 

 

OBOWIĄZKI PACJENTA

Szpital, Przychodnie, Ośrodki Zdrowia są obiektami użyteczności publicznej. Korzysta z nich wielu pacjentów, niekiedy również bardzo cierpiących. Aby Twoja obecność nie była dla nich powodem irytacji czy nawet pogorszenia samopoczucia, kłopotów personelu, a nawet Twoich własnych, pamiętaj o następujących obowiązkach pacjenta:

W obiektach Służby Zdrowia zachowaj ciszę. Cisza też leczy!
We wszystkich placówkach naszego Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania alkoholu. Musisz go przestrzegać. Wykorzystaj ten fakt do zerwania z ewentualnym nałogiem.
Przestrzegaj zasad higieny osobistej. Jej przestrzeganie ułatwi Ci kontakt z personelem i innymi chorymi oraz poprawi samopoczucie.
Bezwarunkowo przestrzegaj zaleceń personelu, dotyczących poruszania się po obiektach Służby Zdrowia, korzystania z urządzeń, rozkładu dnia oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Przestrzegaj obowiązującego Regulaminu Porządkowego placówki, z usług której korzystasz.