Zabezpieczanie imprez masowych - wydawanie opinii

 

 

 

 1. „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., jako dysponent zespołów ratownictwa medycznego – zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej – wydaje opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach.
 2. W celu uzyskania opinii organizator imprezy masowej składa Wniosek o wydanie opinii dysponenta zespołów ratownictwa medycznego do dysponenta zespołów ratownictwa medycznego – właściwego miejscowo ze względu na lokalizację planowanej imprezy masowej – o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej.
  1. Wniosek musi być kompletny, czytelny, podpisany przez przez wnioskującego oraz musi zawierać wszystkie wymagane załączniki wskazane w formularzu wniosku.
  2. Wniosek niekompletny zostanie przekazany do uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków w wymaganym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  3. Wniosek należy:
   1. przesłać na adres „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19- 300 Ełk,
    lub
   2. złożyć elektronicznie za pośrednictwem:
    • poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
    • platformy e-PUAP pod identyfikatorem: Pro-Medica_Elk.
  4. Wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej, a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych, termin 30 dni może zostać skrócony do 14 dni.
 3. Na podstawie informacji zawartych w złożonej przez wnioskującego dokumentacji, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii, zostanie wydana, przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, opinia o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, a w uzasadnionych przypadkach opinia zostanie wydana w terminie 7 dni.
 4. Opinia zachowuje ważność przez 6 miesięcy od dnia jej wydania. Każda zmiana wcześniej zgłoszonych warunków dla wydanej już opinii będzie traktowana jako nowy wniosek o wydanie nowej opinii.
 5. Opinia wydawana jest za odpłatnością - wysokość opłaty jest określona w obowiązującym „Cenniku Usług „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.”, zamieszczonym na stronie internetowej: Cennik Usług
  1. Uwaga: W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego określenia wysokości opłaty za wydanie opinii.
  2. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Spółki, mieszczącej się w budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. przy ul. Baranki 24 w Ełku lub poprzez realizację płatności bezgotówkowej - przelewem bankowym na rachunek bankowy:
   Bank BNP Paribas 74 2030 0045 1110 0000 0103 8710
  3. Nasz podmiot leczniczy dysponuje odpowiednimi siłami – zespołami ratownictwa medycznego, które również realizują zabezpieczenie medyczne imprez masowych. W przypadku skorzystania z zabezpieczenia medycznego przez zespoły ratownictwa medycznego „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. odpłatność za wydanie opinii nie jest wymagana.
 6. Zgodnie z ustawą, za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania, w tym również zabezpieczenia pod względem medycznym, odpowiedzialność ponosi organizator imprezy.
 7. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia organizator imprezy masowej ma obowiązek powierzyć zabezpieczenie medyczne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych podmiotowi działalności leczniczej, który podlega wpisowi do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez właściwego Wojewodę. Organizator może powierzyć zabezpieczenie medyczne imprezy masowej podmiotowi nie będącemu podmiotem leczniczym w zakresie obejmującym patrole ratownicze.
 8. W przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego imprezy, organizowanej na terenie Powiatu Ełckiego, przez inne podmioty niż „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., należy w terminie do 10 dni przed planowaną datą imprezy, zgłosić do „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., nazwę i adres jednostek realizujących zabezpieczenie medyczne, numer telefonu osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie oraz numer księgi rejestrowej podmiotu działalności leczniczej realizującego zabezpieczenie medyczne.