Dział Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

 

 

PERSONEL DZIAŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO 

Kierownik

lic. Dariusz Parzych

Koordynator ds. Transportu

lic. Kamil Czuper

Koordynator ds. Lekarskich

Iwona Gąsior-Popielarz

specjalizacja w dziedzinie medycyny ratunkowej

specjalizacja I st. w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

 

 

Kontakt

Zgłoszenia transportów medycznych oraz transportów POZ przyjmowane są pod numerem telefonu: 87 620-95-26, w dni powszednie w godzinach 7:00 – 14:35.

Kontakt

 

„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. posiada w swej strukturze cztery Zespoły ratownictwa medycznego oraz dwa zespoły transportowe.

Dział Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego dysponuje 1 Zespołem ratownictwa medycznego specjalistycznym oraz 3 Zespołami ratownictwa medycznego podstawowymi rozmieszczonymi zgodnie z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Województwie Warmińsko - Mazurskim.

 

Miejsca stacjonowania Zespołów ratownictwa medycznego:

 1. Zespół Specjalistyczny N0105: 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 1
 2. Zespół Podstawowy N0106: 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 1
 3. Zespół Podstawowy N0108: 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 1
 4. Zespół Podstawowy N0110: 19-314 Kalinowo, ul. Osiedlowa 22A

Miejsce stacjonowania zespołów transportowych:

 1. Zespół Transportu Sanitarnego: 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 1
 2. Zespół Transportu POZ: 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 1

Zadania Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie:
  • zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego,
  • zespołów ratownictwa medycznego podstawowych,
 2. Udzielanie świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie Transportu Sanitarnego POZ,
 3. Systematyczna obserwacja i analiza wypadków, nagłych zachorowań oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych organów administracji o wykryciu czynników mogących być ich przyczyną.

Obszar działania:

 1.  W zakresie ratownictwa medycznego: głównie Powiat Ełcki, a w razie potrzeb również powiaty ościenne.
 2.  W zakresie Transportu Sanitarnego: kraj i zagranica.

Dział Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego swoje działania opiera na:

 1. Obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności:
  1. Ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  2. Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
  3. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 2. Regulaminie Organizacyjnym Podmiotu Leczniczego „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.